Vojtova reflexní lokomoce

Vychází z poznatků vývojové kineziologie a vývojové neurologie.

Vojtova metoda - reflexní lokomoce je aktivační systém celého těla. Její kineziologické obsahy a svalové souhry jsou obdobou modelů držení těla v motorické ontogenezi. vedou ke vzpřímené chůzi. Lze je použít v motorické rehabilitaci u pacientů všech věkových kategorrií, a to už od kojeneckého věku.

Globální modely  držení těla a pohybu v motorické ontogenezi obsahují a současné se objevují v reflexní lokomoci jsou automatické řízení polohy těla, vzpřimovací mechanismy a fázická hybnost.